Palvelut

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on yksilöllistä ohjausta ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Palvelu on asiakkaan kokonaisvaltaista tukemista talouden hallinnassa, asumistaitojen opettelussa, koulutus- ja työpaikan etsimisessä, opiskelussa, kansalaistaitojen opettelussa, sosiaalisissa suhteissa sekä arjenhallinnassa.

Palvelun tavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutumista ja itsenäistä suoriutumista omassa arjessaan sekä vahvistaa asiakkaan osallisuutta yhteiskuntaan riippumatta hänen toimintakyvystään.

Tuetun asumisen suunnitelma määritellään yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Lähtökohtana suunnitelmassa on asiakkaan toimintakyky ja tuen tarve. Suunnitelmaan kirjataan palvelun sisältö, palvelun tuntimäärä, palvelun tavoitteet sekä toimijoiden välinen vastuunjako. Suunnitelma päivitetään säännöllisesti.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja monipuolista tukea lapsille ja nuorille. Toiminta on arjessa tukemista, sitoutumista lapsen tai nuoren elämään ja yhteisesti sovittuun suunnitelmaan elämän eri tilanteissa. Toiminnassa tuetaan lapsen / nuoren omia voimavaroja ja vuorovaikutustaitoja. Ammatillista tukihenkilötyötä tehdään pääsääntöisesti asiakkaiden kotona sekä heidän elinympäristössään ja verkostoissaan.

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan asiakkaaksi voi ohjautua lastensuojelun, vammaispalvelun tai erikoissairaanhoidon kautta. Tukihenkilötoiminta voi olla myös osa jälkihuoltoa.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on osallistava, ennaltaehkäisevä, edullinen ja oikea-aikaisesti ja suunnitellusti toteutettuna myös hyvää tulosta tuottava avohuollon tukitoimi.

Tukihenkilö voi toimia myös koko perheen tai perheen aikuisen tukena. Esimerkiksi nuori yksinhuoltajaäiti, mielenterveyskuntoutuja tai päihdeongelmainen vanhempi voi hyötyä tukihenkilöstä, joka on puhekumppanina ja arkisten asioiden hoitamisen tukena ja jonka kanssa voi keskustella myös lapsiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista.